รายละเอียดแนบท้ายประกาศ – รายชื่อผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566