• สมาชิกที่เสียชีวิตเรียกเก็บในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 33 ราย