Menu Close

เดินหน้าแก้หนี้สหกรณ์ งัดสารพัดวิธีบรรเทาทุกข์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ปี 2564 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรลดลงกว่า 7,555 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตการเกษตรได้เหมือนเช่นปกติ กรมจึงมีนโยบายบรรเทา และแก้ไขปัญหา 3 โครงการหลัก โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้จากการทำการเกษตร เหลือร้อยละ 3 โดยมีต้นเงินกู้ขอรับการชดเชยไม่เกิน 300,000 บาทแรก เป็นระยะเวลา 1 ปี (สัญญาเงินกู้ตั้งแต่ 1 ส.ค.2561-31 ก.ค.2562)

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกที่ทำมาตั้งแต่ปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงปี 2564 โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้สหกรณ์ 741 แห่ง 3,920 ราย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ และส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ในการบริหารจัดการหนี้ของตนเอง รู้จักวางแผนทางการเงิน สามารถชำระหนี้ค้างได้ และเสริมสร้างอาชีพเสริมให้สมาชิก 2,496 ราย โดยสมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 1 ม.ค.2564 จำนวน 751.095 ล้านบาท ลดลงเหลือ 727.783 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ส.ค.2564 คิดเป็น 7.03%

และสนับสนุนเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงิน 25 ล้านบาท ภายใต้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิก ให้สหกรณ์นำไปให้สมาชิกกู้ยืมรายละไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ระยะสั้น โดยสหกรณ์จะช่วยหาตลาดรองรับผลิตผลล่วงหน้า ตามนโยบายตลาดนำการผลิต ปัจจุบันมีสหกรณ์กู้เงินแล้ว 83 แห่ง วงเงิน 16.415 ล้านบาท

ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ