Menu Close

คลอดร่างกฎกระทรวง 5 ฉบับ คุมการเงินสหกรณ์หวังสกัดซ้ำรอยเครดิตยูเนี่ยน

ครม.สกัดปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไม่ให้ซ้ำรอยสร้างความเสียหายผู้ฝากเงิน ไฟเขียวร่างกฎกระทรวง 5 ฉบับ กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ รับฝาก ก่อหนี้ สร้างภาระผูกพัน บริหารสินทรัพย์เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอ การจัดชั้นสินทรัพย์และกันเงินสำรอง ในลักษณะเดียวกับการดูแลธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งวางเกณฑ์จำกัดปริมาณการทำธุรกรรมกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ป้องกันการกระจุกตัว วางเงื่อนไขการให้กู้ระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ปี 2562 จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และ การให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้และให้สินเชื่อ เช่น กำหนดให้สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ 3 ประเภทคือ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกำหนดงวดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 12 งวด

เงินกู้สามัญเป็นการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อใช้จ่าย หรือการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ กำหนดชำระไม่เกิน 150 งวด และเงินกู้พิเศษ เพื่อประกอบอาชีพหรือการเคหะ หรือประโยชน์ในความมั่นคงหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต กำหนดงวดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 360 งวด อายุสูงสุดของผู้กู้ชำระหนี้แล้วเสร็จไม่เกินอายุ 75 ปี ผู้กู้เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้ต้องส่งข้อมูลเครดิตบูโร เป็นต้น

2.ร่างกฎกระทรวงการรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน รวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เช่น สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ไม่เกิน 3 ปี กำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์จะก่อหนี้และภาระผูกพันได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ ส่วนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะก่อหนี้และภาระผูกพันได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *